Termes i condicions d'ús
Les presents condicions generals de contractació (en endavant Condicions Generals), regularan la relació comercial que sorgeixi entre VINYA JANINE i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que VINYA JANINE posa a la seva disposició al seu lloc web shop.vinyajanine.com.

La contractació a través del llocs web de VINYA JANINE suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de VINYA JANINE. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, a l' Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

VINYA JANINE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, VINYA JANINE es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.
Informació prèvia a la Contractació

VINYA JANINE informa que el procediment de compra a través de les seves pàgines web ve detallat més avall

Així mateix, VINYA JANINE informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús prement sobre l'apartat condicions d'ús.

Per la contractació amb VINYA JANINE a través dels seus llocs web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de contractació.

De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de VINYA JANINE i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop efectuada la compra l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda en pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de compra.

La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.


 
FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

1. OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS


En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, VINYA JANINE ofereix en el seu apartat Botiga "Online" informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, VINYA JANINE es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per les websties de VINYA JANINE es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.


2. INDICACIÓ DELS PREUS


Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu, i l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment, excepte un error o trencament d'estoc.


3. COSTOS DE LLIURAMENT

Els costos d'enviament estan indicats en la pàgina Condicions d'enviament.


4. DISPONIBILITAT


La disponibilitat dels productes oferts per VINYA JANINE a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que VINYA JANINE actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment.

En aquest cas, VINYA JANINE remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de complir el la comanda.


5. LLIURAMENT DE COMANDES


Els terminis de lliurament de comandes estan indicats en la pàgina Condicions d'enviament.


6.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS


Devolucions de productes

En cas que els productes lliurats no estiguin d'acord amb el contracte, per trobar danyats o ser defectuosos, el Client s'haurà de posar en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o el correu electrònic comercial (arroba) vinyajanine.com, facilitant les dades de l' / els producte / s adquirit / s, i indicant en què consisteix el defecte detectat, la data en que va realitzar la comanda i la data de lliurament, així com nom, cognoms i correu electrònic. VINYA JANINE es posarà en contacte amb el Client per indicar la manera de procedir.

En qualsevol cas, de comprovar-se el defecte del producte, es procedirà a la devolució de totes les despeses (incloses les despeses d'enviament), sent els costos de la devolució assumits per VINYA JANINE.


Dret de Desistiment per Consumidors i Usuaris

Sense perjudici de la pèrdua de el dret de desistiment d'acord amb el que preveu l'apartat següent, el Client, que tingui la condició de consumidor o usuari, té dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar de la data de lliurament del producte contractat (o data d'adquisició de la possessió material del producte) a l'Client o la persona pel mateix designada per a la seva recollida, diferent de l'transportista.

Les persones físiques o jurídiques que d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) no tinguin la consideració de consumidors i / o usuaris, no disposaran de el dret de desistiment esmentat.

 


Pèrdua de el dret de desistiment


No obstant l'anterior i conforme al que preveu l'article 103 c) de l'el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que facin referència a: "Subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats"

Per tant, quan els productes sol·licitats es confeccionen o es personalitzin d'acord amb les especificacions de l'Client, aquest perdrà el dret de desistiment d'el contracte en el moment en què faciliti a VINYA JANINE les especificacions o les personalitzacions desitjades.

Amb l'acceptació de les presents condicions de contractació, el client declara conèixer que no té dret a l'desistiment si sol·licita la confecció o la personalització de qualsevol dels productes oferts d'acord amb les seves especificacions, i no està obligat VINYA JANINE en aquest cas a el reemborsament dels imports satisfets per l'usuari.Forma d'exercir el dret de desistiment


Per exercir el dret de desistiment, i sempre que el Client no hagi perdut el dret de desistiment d'acord amb l'anteriorment exposat, el Client haurà de notificar la seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una comunicació remesa per correu electrònic o per correu postal). Amb aquesta finalitat, el Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

Model de formulari de desistiment d'acord amb l'annex de la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 (el Client pot copiar i enganxar el següent formulari en un correu electrònic i completar les seves dades si desitja desistir de l'contracte)

A l'atenció de Josep Maria Saumell Calaf (VINYA JANINE), i amb domicili social a Carrer Anselm Clavé, 1, 43812 Rodonyà (Tarragona).

Compte de correu electrònic: comercial@vinyajanine.com.

Per la present els comunico / comuniquem que desisteixo / desistim d'el contracte de venda del següent producte _______________ [identificar producte], la comanda es va realitzar amb data ___ / ___ / 20__, i va ser rebut amb data ___ / ___ / 20__

Nom i cognoms del / s CLIENT / S: ________________________________
Domicili del / s CLIENT / S: ________________________________________
Data de la comunicació de l'desistiment: ___ / ___ / 20__


Conseqüències del desistiment


En cas de desistiment exercitat i comunicat pel Client, sempre que no operi l'excepció de el dret de desistiment referida, i un cop rebuda aquesta comunicació, VINYA JANINE proporcionarà el Client les instruccions precises per a la devolució de la comanda sobre el qual exercita el seu dret de desistiment, amb indicació expressa de l'adreça postal en la qual ha de realitzar-la.

Haurà el Client assumir el cost directe de devolució dels béns en cas de desistiment i, amb aquesta fi, contractar el servei de missatgeria o de correus que estimi oportú, advertint que en cap cas s'admetrà cap devolució realitzada en la modalitat de "a ports a pagar ".

Es rembolsarán al Client tots els pagaments rebuts d'ell mateix, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part de l'Client d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que VINYA JANINE ofereixi ), sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals des de la data en què li ha estat informat a VINYA JANINE de la decisió d'exercitar el dret de desistiment, podent VINYA JANINE retenir dit reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer i en tots dos casos a la direcció assenyalada per VINYA JANINE amb aquesta finalitat. Es procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial.

Haurà el Client tornar o lliurar directament els béns a l'adreça indicada per VINYA JANINE, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui pel Client la decisió de desistiment de l'contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

D'acord amb el que estableix l'article 74 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, dedicat a les conseqüències de l'exercici de el dret de desistiment, i existint l'obligació de restituir recíprocament les prestacions un cop exercit el dret de desistiment, el Client haurà de tornar els productes sobre els quals s'exercita el desistiment amb el seu embalatge original i amb tots els accessoris i / o complements que va rebre.

El Client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

7. CONDICIONS DE PAGAMENT

Targeta de crèdit: El comprador haurà de facilitar el titular de la targeta, número de targeta, la data de caducitat, i el codi de validació (que són els 3 últims dígits de la relació numèrica que apareix al revers de la targeta). Aquestes dades són gestionats directament per la seva entitat bancària, que serà l'encarregada de realitzar de forma segura el cobrament de la seva compra.

PayPal: el client haurà de identificar-se amb el seu compte de PayPal per poder efectuar el pagament.